top of page

6. פרשת אחרי

פרשה ביצירה

יום הכיפורים בבית המקדש

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

יום הכיפורים

חמש תפילות

אחת בשנה

אב לבנים

יום שכולו תפילה

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת אחרי - עיקר התשובה ושלמותה

bottom of page